Korpa
 ()

INFORMACIJE O PRIVATNOSTI

– na snazi od 25. maja 2018-e –


1. Uvod

1.1. Imamo za čast da Vas obavestimo o informacijama koje treba da znate o upravljanju podacima firme metaloBox YU d.o.o.

1.2. metaloBox YU d.o.o. (24 000, Subotica, Matije Korvina 17, u daljem tekstu: davaoc usluga, rukovodioc obrade podataka) kao rukovodioc obrade podataka, priznaje ovo pravno saopštenje kao obavezno. Obavezuje se da će obezbediti da sve aktivnosti koje su povezane sa upravljanjem podacima budu u skladu sa zahtevima navedenim u ovom pravilniku i prema važećim zakonima.

U vezi s obradom podataka usluga metaloBox YU d.o.o. koje su dostupne na www.metalobox.hu pravila privatnosti podataka su stalno na raspolaganju na https://www.metalobox.rs/cookie

1.3. metaloBox YU d.o.o. zadržava pravo u bilo koje vreme na izmenu ovog prospekta.

1.4. Ako imate bilo kakvih pitanja, koja iz ovog saopštenja nisu jasna, pišite nam na adresu E-pošte info@metalobox.rs ili na poštansku adresu (24000, Subotica, Matije Korvina 17.).

1.5. Ove informacije o privatnosti sadrže važne informacije o upravljanju Vašim ličnim podacima. Ličnim unosom podataka, slažete se s uslovima ovih informacija o privatnosti. Molimo da pogledate informacije o zaštiti podataka na redovnoj osnovi, i u slučaju ako su prilikom davanja ličnih podataka druge informacije o privatnosti bile na snazi. Izmenu informacija o privatnosti objavićemo na našim Internetskim stranicama. Molimo da s pažnjom pročitate zadebljani deo teksta s odredbama informacija o privatnosti, zato što sadrže važne odredbe za rukovanje vašim Ličnim podacima.

1.6. Naša Internet-stranica: www.metalobox.rs (u daljem nastavku: „Internet-stranica”)

Ako se rukovanje podacima obavi na nekoj od Internet-stranica, onda ste upotrebom Internet-stranice Vi prihvatili uslove koji su opisani u ovom formularu zaštite podataka, nezavisno od Vaše eventualne registracije na Internet-stranici. 

1.7. Ova informacija privatnosti odnosi se isključivo na lične podatke Dotičnih, s obzirom na to, da se podaci pravnih osoba ili drugih organizacija ne kvalifikuju kao lični podatci.

1.8. u odnosu na zaštitu podataka, primenjuju se sledeći propisi:

- Službeni glasnik RS: br. 87/2018 od 13. novembra 2018.

Tekst uredbe možete da pročite ovde: https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=9a49bcd4-c1f0-42b7-9831-5699ed8ad302&regactid=427034&doctype=reg

- Zakon o javnom informisanju i medijima. Tekst se može naći ovde: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=516e5848-e4e6-48b7-9215-5ae99e78a7f6&regactid=417744&doctype=reg


2. Podaci rukovodioca obrade podataka

Ime: metaloBox YU d.o.o.

E-pošta: info@metalobox.rs 

Telefon: +381 (24) 530 500

Sedište: 24 000, Subotica, Matije Korvina 17

Matični broj: 20429852

Poreski broj: 105659931


3. Opšte informacije

3.1. Prvenstvena pravna osnova društva metaloBox YU d.o.o. (u daljem tekstu: metaloBox) za rukovanje podacima je dobrovoljna saglasnost Dotičnog. Rukovanje podacima koji se zasnivaju na saglasnosti Dotičnog može se bilo kada povući, međutim, ovo se ne odnosi na pravnu opravdanost rukovanja podacima pre povlačenja saglasnosti.

3.2. Dotični je odgovoran za istinitost i tačnost datih ličnih podataka. metaloBox neće proveriti verodostojnost navedenih podataka. metaloBox nije odgovoran za obradu krivih ili neistinitih podataka, ni za štetu koja je nastala Dotičnom ili trećoj osobi zbog pogrešnih ili neistinitih podataka koje je dao Dotični. metaloBox ne preuzima odgovornost niti u slučaju ako se po pitanju poslovne spličnosti Dotičnog metaloBox prevare.

3.3. Davanje saglasnosti

a) U slučaju Internet-stranice upotrebom Internet-stranice, i registracijom na Internet-stranici odnosno davanjem ličnih podataka na ostali način,

b) u svim drugim slučajevima na način koji se može potvrditi (na papiru, pismeno, u elektroničkom pismu, preko faksa, pomoću video i/ili tonskog zapisa, i sl.).

3.4. U slučaju maloletnog Dotičnog ispod 14 godina koji nema poslovnu ličnost, samo zakonski staratelj Dotičnog može dati lične podatke u ime Dotičnog. Za davanje ličnih podataka Korisnika koji nema pravnu ličnost, potrebna je izjava zakonitog staratelja. Potpisana izjava se može dostaviti lično, odnosno poštom, E-poštom, ili faksom, metaloBox-u, odnosno, izjava se može dati i na drugi način koji se može takođe da se potvrdi (npr. pomoću video i/ili tonskog zapisa).

3.5. Maloletna osoba s ograničenom poslovnom splosobnošću, koja nije napunila 16. godina treba u cilju obrade ličnih podataka da ima datu saglasnost zakonitog staratelja maloletnika.

3.6. Rukovanje podataka maloletne osobe s ograničenom poslovnom sposobnošću, koja nije napunila 16. godina u cilju davanja pravno važeće saglasnosti (odnosno, davanje ličnih podataka za registraciju ili za neki drugi način) nije potrebna saglasnost ili naknadna saglasnost zakonskog staratelja. Ovaj Dotični, u zavisnosti od načina preuzimanja podataka može dati saglasnost za rukovanje podacima.

3.7. Saglasnost Dotičnog se smatra datom, ako Dotični svoje lične podatke javi preko pravne osobe koja ga zastupa, prilikom registracije na Internet-stranici, u vezi podataka koje je dao, odnosno predao za objavljivanje.

3.8. Lični podaci koje je metaloBox stavio na raspolaganje – u nedostatku drukčijih propisa – može dati samo u cilju koji je opisan u ovim informacijama, i obrađuje se u meri i do ostvarivanja cilja.

3.9. metaloBox ne vrši stvaranje računa.


4. POJEDINO RUKOVANJE PODACIMA

a) PRODAJA metaloBox PROIZVODA

Dotični       

Fizička lica i firme koje kupuju metaloBox proizvode.

Cilj obrade podataka   

Povodom proizvoda koje metaloBox prodaje za Dotičnog, sklapanje ugovora, delimične zadatke povezane s ispunjavanjem, sklapanje ugovora (npr. transport, fakturisanje i sl.).

Ispunjavanje obaveza fakturisanja i arhivisanja računa.

Krug obrađenih podataka

Ime*, podaci firme*, adresa*, broj telefona *, naziv naručenog proizvoda*, i tehničke informacije povezane s isporukom naručenog proizvoda (npr. broj klijenta, naziv naručenog proizvoda, iznos pretplate, dostupnost poštanskog faha i sl.).

Pravna osnova obrađenih podataka

Ispunjavanje ugovora

Ispunjavanje pravne obaveze, izdavanje i čuvanje računovodstvenih faktura.

Izvršilac obrade podataka

Gemini-IT d.o.o., 8000 Sekešfehervar, Had u. 1-3.

Bázis Knjigovodstveno d.o.o., 2900 Komárom, Laktanya 30/A

Period obrade podataka

Evidencija podataka kupovine: neograničeno.

Kupoprodajni ugovori i fakture: 8 godina od kraja pretplate, prema obavezama čuvanja knjigovodstvenih dokumenata, međutim, u nedostatku saglasnosti za ovaj period metaloBox podatke neće koristiti za druge svrhe.

Ako je Dotični dao saglasnost za pronalazak poslovnih mogućnosti, onda u daljem tekstu vidi tačke j) i k).

Ostalo

Potrebno je davanje podataka označenih s *-om u cilju sklapanja ugovora. Ako ne date ove podatke, onda metaloBox ne može sklopiti pretplatnski ugovor s Vama, odnosno, ne može pružiti ostale usluge. 

Period obrade podataka

Evidencija podataka kupovine: neograničeno.

Kupoprodajni ugovori i fakture: 8 godina od kraja pretplate, prema obavezama čuvanja knjigovodstvenih dokumenata, međutim, u nedostatku saglasnosti za ovaj period metaloBox podatke neće koristiti za druge svrhe.

Ako je Dotični dao saglasnost za pronalazak poslovnih mogućnosti, onda u daljem tekstu vidi tačke j) i k).

Ostalo

Potrebno je davanje podataka označenih s *-om u cilju sklapanja ugovora. Ako ne date ove podatke, onda metaloBox ne može da sklopi pretplatnski ugovor s Vama.


b) DRŽANJE U POGONU I UPOTREBA INTERNET STRANICA, REGISTRACIJA, USLUGE KOJE MOGU DA SE KORISTE POSLE REGISTRACIJE, KUPOVINA U WEBSHOP-U

Dotični

Posetioc metaloBox Internet-stranice, odnosno, osobe koje ovde predaju narudžbe, kupci proizvoda iz webshop-a.

Cilj obrade podataka

održavanje u pogonu usluga koje su dostupne preko Internet-stranice, stvaranje registracije, identifikacija korisnika, kupovina.

Krug obrađenih podataka

Ime*, adresa E-pošte*, podaci firme*, telefon* ostali lični podaci, koje Dotični daje tokom upotrebe Internet-stranice, i koji se daju u zavisnosti od njenih svojstava.

Pravna osnova obrađenih podataka

Saglasnost

Izvršilac obrade podataka

Davaoc usluga hostinga

Period obrade podataka

Registracija, ili do brisanja sadržaja koje je Dotični dao, odnosno, do povlačenja saglasnosti. Ako je Dotični dao saglasnost za pronalazak poslovnih mogućnosti, onda u daljem tekstu vidi tačke j) i k).

Ostalo

Podaci označeni s*-om su potrebni su za slanje kataloga. Ako ne date podatke, ne možete naručiti i tražiti katalog.

Povodom podataka koji se prikupljaju toekom pretraživanja po mreži, vidi informacije o kolačićima.


c) SLANJE BILTENA 

Dotični

Osobe koje se prijavljuju na biltene raznih internetskih stranica.

Cilj obrade podataka

Slanje E-pošte o sadržajima koji se objavljuju na Internet-stranici

Krug obrađenih podataka

Ime*, adresa E-pošte *, 

Pravna osnova obrađenih podataka

Saglasnost

Izvršilac obrade podataka

Pružalac usluge slanja masovne E-pošte: The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – Mailchimp Upotreba aplikacije za slanje E-pošte

Dizajn Internet-stranice: Melkweg Digital d.o.o., 1036 Budimpešta, Pacsirtamező u. 41-43. 50. ép.

Period obrade podataka

Do povlačenja saglasnosti

Ostalo

Podaci označeni s*-om su potrebni su za naručivanje usluge. Ako ne date podatke, metaloBox ne može da šalje biltene.


d) DIREKTNO NALAŽENJE POSLOVNIH PARTNERA, ELEKTRONSKI i TELEFONSKI DIREKTNI MARKETING 

Dotični

One osobe, koje su preko različitih kanala dale saglasnost (npr. prilikom sklapanja ugovora, tokom telemarketing poziva i sl.). Dali su saglasnost za obradu podataka radi primanja poziva za direktno nalaženje poslovnih partnera i za druge vrste izravnih stupanja u kontakt.

One osobe, s kojima je metaloBox vezan ugovorom.

Cilj obrade podataka

Izvršavanje poziva za direktno nalaženje poslovnih partnera: Informisanje o metaloBox proizvodima, uslugama, promocijama za one osobe, koje su bile u ugovornoj vezi s metaloBox-om: Promzavisanje usluge ili proizvoda koji su slični kao oni, koje je Dotični koristio.

Krug obrađenih podataka

Ime, adresa e-pošte, broj telefona (fiksni ili mobilni tel.) 

Pravna osnova obrađenih podataka

Saglasnost

Opravdani interes u vezi onih osoba, koje su bile su s metaloBox-om u ugovornom odnosu

Izvršilac obrade podataka

Pružalac usluge slanja masovne E-pošte: The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – Mailchimp Upotreba aplikacije za slanje E-pošte

Gemini-IT d.o.o., 8000 Sekešfehervar, Had u. 1-3.

Period obrade podataka

Do povlačenja saglasnosti

U vezi s onim osobama s kojima je metaloBox bio u ugovornom odnosu: do protesta Dotičnog.

Ostalo

Naziv opravdanog interesa: direktno pridobivanje poslovnih partnera (prema zakona objavljenog u Službenom glasniku br: 87/2018 kao i br: 83/2014, 58/2015 i 12/2016)

metaloBox ostvaruje mogućnost ulaganja prigovora (odjavljivanja). Ako Dotični izjavi da ne želi da ga metaloBox kontaktira zbog reklama, onda metaloBox ove podatke briše i neće ih u ove svrhe iskoristiti.


e.) INFORMACIJE O USLUGAMA metaloBox-a

Dotični

Osobe koje koriste usluge metaloBox-a

Cilj obrade podataka

Održavanje kontakta povodom usluga koje metaloBox nudi u vezi s održavanjem ugovora.

Krug obrađenih podataka

Ime, adresa, telefon, Adresa e-pošte (po potrebi)

Pravna osnova obrađenih podataka

Ispunjavanje ugovora

Izvršilac obrade podataka

Pružalac usluge slanja masovne E-pošte: The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – Mailchimp Upotreba aplikacije za slanje E-pošte

Gemini-IT d.o.o., 8000 Sekešfehervar, Had u. 1-3.

Period obrade podataka

Do vremena korištenja usluga

Ako je Dotični dao saglasnost za direktno stupanje u kontakt s potencijalnim klijentima, tako da u daljem tekstu vidi tačke j) i k).

Ostalo

Ovo rukovanje podacima sadrži u sebi informacije koje se ne mogu zanemariti a povezane su s pružanjem usluga za davanje informacija pomoću e-pošte, telefonom, ili slanjem pisanih poruka od metaloBox-a (tzv. sistemne poruke i informacije), tako da se od ovih informacija ne može idokumenatati, odnosno, ove se informacije ne mogu odbiti.


f) OSTALA KOMUNIKACIJA, OBRADA PRIGOVORA

Dotični

Osoba koja kod metaloBox-a uzima podatke, ili osoba koja ulaže prigovor.

Cilj obrade podataka

U slučaju stupanja u kontakt od strane Dotičnog, rukovanje podacima zavisi od cilja (npr. odgovaranje na pristiglu E-poštu, konkretno rješavanje prigovora uz Informisanje o preduzetim koracima i sl.)

Krug obrađenih podataka

Ime, adresa e-pošte, telefon, adresa stanovanja (zavisno od toga, je li Dotični, onaj, koji saopštava podatke, i preko kojih kanala se obavlja komunikacija)

Pravna osnova obrađenih podataka

Opravdani interes

Izvršilac obrade podataka

Gemini-IT d.o.o., 8000 Sekešfehervar, Had u. 1-3.

Period obrade podataka

Zavisno od komunikacije, odnosno vrste prigovora, ali u svakom slučaju najmanje do 3 godine od rešavanja prigovora.

Ostalo

Naziv opravdanog interesa: naknadno dokazivanje u komunikaciji sa klijentima, administrovanje prigovora, obezbeđenje kvaliteta.


g) NADZOR KAMERAMA

Dotični

Osobe koje pristupaju u prostorije metaloBox-a

Cilj obrade podataka

Zaštita života i fizičkog zdravlja radnika i ostalih.

Zaštita i čuvanje značajnog finansijskog prometa koji se obavlja u sedištu i podružnicama metaloBox-a kao i očuvanje opreme od značajne vrednosti, aparata, tehnike opreme i drugih predmeta od vrednosti.

Sistem kamera koji se u ove svrhe koristi predstavlja sigurnosno rješenje koji služi kod nesreća, kao i za prevenciju od protuzakonitih djela, kao i za dokazivanje primećenih prekršaja u okviru sudskog postupka i postupaka nadležnih vlasti.

Krug obrađenih podataka

Preslika fotografije i portret, nadzirano ponašanje

Pravna osnova obrađenih podataka

Opravdani interes u slučaju zaposlenika metaloBox-a.

Saglasnost u vezi Dotičnog, odnosno u vezi treće osobe koja je ušla u prostorije metaloBox-a, i saglasnost dala ulaskom. Informacije o saglasnosti skreću pažnju i nalaze se okačene u prostorijama. 

Izvršilac obrade podataka

Gemini-IT d.o.o., 8000 Sekešfehervar, Had u. 1-3.

Period obrade podataka

U nedostatku upotrebe 2(dva) tedna posle pravljenja snimke.

Adresirani

U slučaju prekršajnog ili krivičnog postupka, sud i nadležne vlasti koje sprovode postupke.

Ostalo

Naziv opravdanog interesa: lična zaštita i zaštita imovine.

metaloBox postavlja kamere u vidokrugu i pod uglom koji je skladan s utvrđenim ciljem lične zaštite i zaštita imovine. Kamere snimaju samo slike, za snimanje zvuka nisu upotrebljive.

Tačna podešavanja i montaža kamera, snimljeni događaji, funkcije, i vidni ugao kamera, registrovani su u metaloBox pravilniku kamera, a ovo se na zahtev može proveriti posle ulaska u prostorije metaloBox-a.

Za pregled i proveru ovlasti imaju odgovarajući saradnici metaloBox-a.


i) OSTVARIVANJE ZAHTEVA, PRAVNI SPOROVI, POSTUPCI NADLEŽNIH VLASTI

Dotični

One osobe, protiv kojih metaloBox ostvari svoj zahtev (npr. metaloBox pošalje pismo opomene ili pokreće pravni postupak u cilju naplate),ili osobe koje protiv metaloBox-a ostvare zahtev.

Povodom postupka sprovedenog od strane nadležnih vlasti, Dotični može da odluči o Ličnim podacima.

Cilj obrade podataka

Ostvarivanje i naplata potraživanja metaloBox-a, u slučaju naplate potraživanja od metaloBox-a, dokazivanje stava metaloBox-a, upiti nadležnih vlasti, ispunjavanje poziva.

Krug obrađenih podataka

Ime, adresa stanovanja, E-pošta, telefon, ostale informacije u vezi zahteva.

Pravna osnova obrađenih podataka

Opravdani interes

Ispunjavanje pravnih obaveza.

Izvršilac obrade podataka

Aleksa Ognjanovic, 11000, Belgrade, Kralja Milutina 23

Period obrade podataka

8 godina posle pravosnažnog zaključivanja potraživanja ili postupka.

Adresirani

Po potrebi pravni zastupnik

nadležne vlasti

Ostalo

Naziv opravdanog interesa: naplata potraživanja, ostvariva, pravna zaštita.


j) „ROBINSON LISTA”

Dotični

One osobe, koje su se protivile kontaktu u cilju direktnog uspostavljanja poslovnog odnosa.

Cilj obrade podataka

Preventiva postupka bespravnog rukovanja podacima.

Krug obrađenih podataka

E-pošta adresa, telefon, ime

Pravna osnova obrađenih podataka

Opravdani interes

Izvršilac obrade podataka

metaloBox YU d.o.o.

Period obrade podataka

Do davanja saglasnosti

Ostalo

Naziv opravdanog interesa: interes metaloBox-a da odgovara važećim propisima o zaštiti podataka i drugim pravnim propisima, odnosno da udovolji zahtevu za samoodređenje Dotičnog.


k) KONTAKT OSOBE POSLOVNIH PARTNERA

Dotični

Kontakt osobe poslovnih partnera

Cilj obrade podataka


Obezbeđivanje stalne komunikacije bez prepreka u cilju održavanja ugovornih veza, zbog čega je potrebno da metaloBox upozna podatke kontakt osoba.

Krug obrađenih podataka

Ime, E-pošta adresa, telefon, povezano ime firme i eventualno funkcija kontakt osobe

Pravna osnova obrađenih podataka

Opravdani interes

Izvršilac obrade podataka

metaloBox YU d.o.o.

Period obrade podataka

Pravosnažnost ugovora koji daje osnovu, odnosno, ako se lični podatak nalazi u ugovoru ili na fakturi koja se izdaje, onda prema propisima koji se odnose na knjigovodstvene dokumente metaloBox arhivira ove dokumente 8 godina

Ostalo

Naziv opravdanog interesa: Obezbeđivanje potrebne komunikacije u slučaju ispunjavanja ugovora sklopljenog s trećim osobama.


5. Obrada podataka

5.1. Izvršilac obrade podataka je ona fizička ili pravna osoba ili bilo koji drugi organ, koji u ime rukovodioca obrade podataka obrađuje podatke. Obrada podataka ne znači pravo na donošenje odluke u vezi podataka: Izvršilac obrade podataka rukuje podacima i odlukama rukovodioca obrade podataka.

5.2. metaloBox je povodom detaljnog informisanja u vezi rukovanja pojedinih podataka upoznao Izvršioca obrade podataka i njihove zadatke (vidi gornju tačku 4.). S obzirom na to, da ovo saopštenje nije primenljivo za davanje naziva svim Izvršiocima obrade podataka, zato prikazujemo sažetak u kome metaloBox koristi usluge koje je pružio Izvršilac obrade podataka:

a) transport

b) skladištenje podataka

c) usluga koja daje podršku informatičkom sistemu

d) usluga slanja biltena i masovnih poruka E-pošte

e) obezbedinje i nadzor softvera za upravljanje preduzećem

f) preuzimanje oglasa i slanje prema metaloBox-u (spoljna mesta za preuzimanje oglasa)

g) komercijalisti

h) obezbeđenje i nadzor softvera za izdavanje faktura

i) izdavanje faktura

j) knjigovodstvo

5.3. U jedinstvenim slučajevima (promocija i sl.) metaloBox može da koristi usluge drugog Izvršoca obrade podataka, o kome se daju upute u delu uslova za sudjelovanje u pružanju usluga.

5.4. Izvršilac obrade podataka ne može doneti konkretnu odluku az rukovanje podacima, one lične podatke koji mu stoje na raspolaganju može obraditi isključivo prema pravilima metaloBox-a, za svoje potrebe ne može obavljati obrade podataka, a lične podatke je obavezan pohraniti i sačuvati.


6. Slanje podataka

6.1. Kod pojedinih rukovanja podacima metaloBox je nabrojio adresirane za prosleđivanje podataka, odnosno, njihove kategorije.

6.2. Nadalje, metaloBox prema opravdanim interesima (npr. iz administracijskih razloga stvara jedinstvenu centralnu evidenciju na nivou grupe preduzeća) te može da šalje lične podatke firmama unutar grupacije, prema sledećem:

metaloBox BH d.o.o.                78000     BANJA LUKA Vladike Platona br 3.

metaloBox Bohemia s.r.o.       66902     ZNOJMO Mariánské náměstí 965/6.

METALOBOX D.O.O                   40000     ČAKOVEC Dr. Ivana Novaka 38

metaloBox d.o.o.                         9000     MURSKA SOBOTA Obrtna ulica 28

METALOBOX GMBH                    1300     WIEN-FLUGHAFEN Office Park 1. Top B02

METALOBOX ROMÂNIA, SRL  310058    ARAD Str.Dorobantilor, nr.78,et.1, birou 6, jud.Arad

metaloBox ROM-SUD SRL       520033    SFANTU GHEORGHE Str. Părâului, Nr. 6 Jud. Covasna

Saopštavamo Vam da u grupi firmi metaloBox YU d.o.o. cilj i obrade podataka i sredstava utvrđuje metalobox, skladno tome, metalobox grupa formira grupu preduzeća u smislu GDPR kojoj metalobox taj koji kontroliše društvo Grupe, a ostatak grupe društva kontroliše preduzetništvo koje ono kontroliše.

6.3. Prenos ličnih podataka Dotičnog trećim osobama koje imaju poslovni udeoili pružaju usluge koje pripadaju metalobox-u se - delimično ili u celosti - kupuju (rukovodioc obrada podataka i pravne sukcesije). U takvim slučajevima, lični podaci arhivisani od strane metalobox-a za Dotičnog se mogu preneti, transakcija je u potpunosti opravdana. Za takav prenos podataka nije potrebno prethodno da se od Dotičnog zatraži saglasnost, ali metalobox će unapred obavestiti Dotičnog ako Dotični nastupi protiv prenosa podataka, onda do prenosa njegovih podataka neće doći.

6.4. U slučaju automatiziranog rukovanja podacima Dotičnog, prema Saglasnosti ili prema ispunjavanju ugovora – onako kako je dato za metaloBox– na obrađene podatke može zahtevati, da metaloBox, ako je to tehnički izvodljivo, u čitkom, u širokom krugu korištenom formatu koji se može čitati mašinski, prosledi podatke rukovodiocu obrade podataka; adresirani rukovodioc obrade podataka će podatke za prenos dobiti od Dotičnog. U slučaju sprečenosti ovakvog prenosa podataka metaloBox će Dotičnog izvestiti u prihvatljivom vremenu.

6.5. metaloBox ima obavezu i pravo da sve lične podatke koji mu stoje na raspolaganju i pravilno su arhivisani predati nadležnim organima, na čega ga obavezuju propisi ili pravosnažna odluka nadležnih organa. metaloBox ne može biti odgovoran zbog ovakvog slanja podataka, niti može biti odgovoran za bilo kakve posljedice.


7. Prenos podataka u treću zemlju

7.1. Rukovodiocu obrade podataka sa sedištem u trećoj zemlji (koja nije članica EEZ) metaloBox ne prenosi lične podatke.

7.2. U datom slučaju metaloBox može koristiti podatke od Izvršilaca obrade koji ima sedište u trećoj zemlji. U cilju pojedinih slanja masovnih poruka, može koristiti uslužnik MailChimp, The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308). Mailchimp je 2016-e prihvatio rad pod tzv.Privacy Shield-om koji omogućuje pravno prihvatljiv prenos podataka između Evropske Unije i Sedinjenih Američkih Država između rukovodioca obrade podataka i Izvršilaca obrade podataka.


8. Sigurnost podataka

8.1. metaloBox se po relevantnim propisima brine o odgovarajućoj sigurnosti podataka.

8.2. metaloBox posebno među merama za sigurnost podataka i tehnskih i organizacijskih mera će utvrditi pravila postupka, kojima se obezbeđuje da će obrađeni podaci biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmene, prenosa, objavljivanja, brisanja, uništenja ili slučajnog uništenja ili od oštećenja i da ne postane nedostupan zbog promena u tehnologiji.

8.3. metaloBox prilikom definisanja preduzetih i primenjenih mera za sigurnost podataka definiciju i primenu mera za sigurnost podataka uzima u obzir trenutan nivo razvijenosti tehnologije. Među nekoliko mogućih rešenja za rukovanje podacima i metalobox bira onu, koja pruža viši nivo zaštite ličnih podataka, osim ako bi to bila nesrazmerna teškoća u radu metaloBox-a. U metaloBox-u ti zahtevi se proveravaju podataka Izvršilaca obrade.

8.4. metaloBox se obavezuje da će bilo kojoj trećoj strani koja mu pošalje podatke ili preda, skrenuti pažnju na obavezu pridržavanja gore navedenog. Međutim, u slučaju pravilnog prenosa podataka, metaloBox ne prihvata odgovornost za štetu prouzrokovanu zakonskom primaocu robe u slučaju prenosa od strane metaloBox-a.

8.5. metaloBox je obavezan da se pridržava gore navedenih pravila rukovanja i zaštite ličnih podataka za sve svoje saradnike, koji su povezani s njim kroz radni odnos ili drugi pravni odnos, i obavezan je da se pridržava se principa zaštite podataka.


9. Prava Dotičnog u vezi obrade njegovih ličnih podataka

9.1. Dotični može bilo kada, na kontaktima koji su ovde navedeni, da zatraži informacije o rukovanjima podacima, može da zatraži korekcije, brisanje ili ograničavanje rukovanja odnosno može protestovatiprotiv obrade ovakvih ličnih podataka. Osim toga Dotični ima pravo na prenos podataka.


9.2. metaloBox bez odgađanja, ali u svakom slučaju u roku od mesec dana od primanja zahteva, može da obavesti Dotičnog o merama kao odgovoru na zahtev prema priloženom. Ako je potrebno, s obzirom na složenost i broj zahteva, ovaj rok se može produžiti za dva meseca. Produženje perioda metaloBox- navodeći razloge kašnjenja - mora se objasniti u roku od mesec dana od primanja zahteva za date informacije. Ako je zahtev primljen elektronskim putem, informacije takođe mogu da se šalju elektronski, osim ako Dotični zahteva drugačije. Ako utvrdimo da nije potrebno da se preduzmu mere, onda ćemo bez odgađanja, a najkasnije u roku od mesec dana od primanja zahteva informisati Dotičnog o razlozima obustavljanja mera, kao i da ima pravo da uloži prigovor Institutu za zaštitu podataka, kao i da se može da se žali nadležnoj službi zaštite podataka, kao i da ima pravo na pravni lek u okviru sudskog postupka.


9.3. Ispunjavanje zahteva je besplatno, međutim, ako je zahtev bez dileme bez osnova ili ima izuzetno puno ponavljanja u sebi, - te je preteran, onda s obzirom na postojanje administracijskih troškova, može da se zaračuna prihvatljiva nagrada za rad, ili može da se odbije ispunjavanje zahteva.


9.4. Ako povodom mesta boravka Dotičnog podnosioca zahteva postoje osnovane sumnje, mogu da se traže dodatne lične informacije u cilju utvrđivanja identiteta.


9.5. Na zahtev Dotičnog, metaloBox će dati informaciju da li je obrada ličnih podataka u toku, a ako je tako, Dotični ima pravo na lične podatke koje drži metaloBox ili ih koristi za rukovanje podacima s klasama podataka Dotičnog, za klasu Adresiranog kome su lične podatke saopštili ili će im saopštiti, za planirani period rukovanja podacima, ili uzimanjem u obzir period kao i da dobije pristup izvoru informacija.

9.6. Na zahtev, metaloBox će presliku predmeta rukovanja podacima predati Dotičnom na raspolaganje. Dalje fotokopije koje je Dotični tražio, zasnivaju se na administracijskim troškovima, razumno određena i naplaćena naknada be može da se traži. Ako je Dotični podneo zahtev elektronskim putem, onda informacije trebaju biti dostupne u elektroničkom obliku koji se naširoko koristi, osim ako Dotični nije drugačije tražio.


9.7. Dotični može da traži ispravljanje netačnih podataka i ima pravo zatražiti dopunu podataka s nedostatkom.


9.8. Dotični može da zatraži da metaloBox izbriše lične podatke ako

a) za iste više nema potrebe, za onaj cilj, zbog kojeg su uzeti, i zbog kojeg je rukovanje podacima već obavljeno;

b) ako Dotični povuče Saglasnost i nema više druge pravne osnove za rukovanje podacima;

c) ako važe uslovi 9.13. tačke;

d) ako je rukovanje podacima protivpravno;

e) ako pravna obaveza nalaže metaloBox-u da na kraju izbriše podatke,

f) Dotični je maloljetnik koji još nema punih 16. godina života.


9.9. metaloBox na gore navedeni zahtev briše podatke, izuzev, ako je dalje rukovanje podacima potrebno 

a) za slobodu davanja mišljenja i za upražnjavanje slobode informisanja,

b) ispunjavanje propisanih obaveza koji se odnose na metaloBox,

c) predlaganje pravnih zahteva, provođenje odnosno zaštita istih.

9.10. Na zahtev Dotičnog metaloBox ograničava rukovanje podacima, ako

a) Dotični osporava tačnost ličnih podataka, u ovom slučaju, ograničavanje se odnosi na ono Period, koje omogućuje kontrolišenje tačnosti podataka,

b) mada je rukovanje podacima protivpravno, Dotični je protiv brisanja, i umesto toga traži ograničavanje,

c) metaloBox više nema potrebe za obradu podataka, ali je Dotičnom ovo potrebno zbog pravnih zahteva i njihovog sprovođenja, predlaganja, odnosno zaštite,

d) Dotični je prigovorio prema tački 13. protiv podataka za rukovanje, u kom slučaju se ograničenje odnosi na onaj Period, dok se ne utvrdi, imaju li argumenti rukovodioca obrade podataka prednost u odnosu na opravdane argumente Dotičnog.


9.11. Ako rukovanje podacima prema prethodnom postane predmet ograničenja kao što je gore opisano, takve lične podatke - s izuzetkom za arhivisanje – mogu da se obrade samo u slučaju saglasnosti Dotičnog, ili za ulaganje, sprovođenje, odbranu pravnog zahteva, ili u cilju odbrane prava druge osobe, ili zbog interesa Unije, ili drugih javnih interesa jedne od zemalja članica Unije. O ukidanju ograničenja metaloBox će obavestiti Dotičnog.


9.12. O popravci, otkazu ili ograničenju metaloBox obaveštava Dotičnog i sve one, kojima su podaci već ranije preneseni. Obaveštenje će metaloBox da zanemari, ako se to pokaže nemogućim ili treba puno truda. Ako je metaloBox objavio lični podatak u javnost i mora to brisati, onda će uzimanjem dostupne tehnologije u obzir i uz troškove ostvarivanja izvršiti očekivane racionalne korake – u cilju da informisa rukovodioca obrade podataka koji obrađuje podatke, da je Dotični od njih zahtevao poveznice koje ukazuju na dotične lične podatke ili fotokopije ličnih podataka, odnosno brisanja dvostrukih primeraka.


9.13. Dotični može da protestuje protiv obrade ličnih podataka,

a) ako se desi na osnovu opravdanog interesa; u ovom slučaju, rukovanje podacima se ne može nastaviti, osim ako unatoč interesima, pravima i slobodama Dotičnog postoje prisilni razlozi koji uživaju prednost, ili postoje razlozi, koji se povezuju s podnošenjem pravnih zahteva i provođenjem ili zaštitom istih,

b) ako se dogodi ili povezuje s izravnim pronalaženjem klijenata; u ovom slučaju i iz ovog cilja rukovanje podacima u daljem tekstu ne može da se nastavi.

U slučaju protesta su merodavne i tačke 9.2-9.4.


9.14. Na osnovu prava na prenošenje podataka, Dotični s jedne strane može da traži da od metaloBox-a, ako je to tehički izvodljivo u jasnom u širokom krugu korištenom formatu koji može da se čita mašinom dobije svoje obrađene lične podatke i ovo može da prosledi bilo koji rukovodioc obrade podataka, a drugo, može da traži prenos podataka prema tački 6.4. pont od metaloBox-a.


9.15. Ako metaloBox Dotičnom ne ispunjava zahtev prema gore navedenom, najkasnije u roku od jednog meseca od pristizanja zahteva mora dati informacije o razlozima istog.


9.16. Ako Dotični smatra da je došlo do zloupotrebe njegovih ličnih prava onda molimo, da Vašu primedbu prijavite prema metaloBox-u na jednoj od dole navedenih kontakta.


9.17. Nezavisno od informacija metaloBox-a možete se obratiti i nadležnim vlastima. Ako se odlučite na ovaj korak, onda možete da pošaljete prijavu na sledeću adresu:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnoti

Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 15.

Poštanska adresa: 11120, Beograd

Telefon: +381 11 3408 900

Faks: +381 11 3343 379

E-pošta: office@poverenik.rs


9.18. Ako iskusite bespravno rukovanje podacima, možete da pokrenete i građansku parnicu. Odluka spada pod nadležnost suda. Parnica može da se pokrene i na sudu prema mestu stanovanja (na dole navedenim poveznicama naći ćete listu i adrese sudova: https://www.vk.sud.rs/sr-lat/spisak-sudovs )


10. Izmene informacija o privatnosti objavljuju se na Internet-stranici. Uvek se može koristiti aktualne informacije o zaštiti podataka za obradu ličnih podataka, čak i u slučaju, ako je Dotični prilikom registracije, odnosno, ako su njegovi lični podaci prilkom predaje na drugi način bili pravomoćni prema ranijim informacijama o privatnosti.


11. Kontakt

11.1. Ako imate pitanja, primedbi ili zahteva, povodom ove informacije o privatnosti, hoćete da uložite prigovor, ili hoćete da upražnjavate Vaša prava, stupite s nama u kontakt prema priloženom:

Ime: metaloBox YU d.o.o. 

E-pošta: info@metalobox.rs

Telefon: +381 (24) 530 500

Sedište: 24 000, Subotica, Matije Korvina 17

Matični broj: 20429852

Poreski broj: 105659931


12. Pravosnažnost

Ova informacija o privatnosti stupa na snagu od 25. maja 2018-e.COOKIE PRAVILNIK


Šta je cookie(kolačić)?

Kolačić je siguran tekstualna datoteka koja se arhivira na web-mestu na računaru ili mobilnom uređaju na kom se nalazite. Stranica datoteka se koristi za identifikaciju Vaše prisutnosti i deluje s ciljem da prilagodite Vašu posetu automatski da bi zadovoljili Vaše potrebe. Kada posetite Internet-stranicu metaloBox, može da se desi da naš server ima cookie datoteke na računaru. Web-pretraživač može zatražiti da se prihvate ove datoteke, osim ako ste postavili svoj pretraživač da automatski prihvaća sve kolačiće.Zašto koristimo kolačiće?

Kolačići pre svega pružaju uslugu našim klijentima, i imaju za ulogu, da povećaju usluge našim klijentima, i imaju ulogu na stranici metaloBox u vidu povećavanja relevancije i sličnosti reagovanja.

Upotrebom kolačića možemo pružiti sledeće:

• Brz i jednostavan pristup svim sadržajima.

• Praćenje elemenata koji se nalaze u kolicima za kupovinu.

• Praćenje uzoraka prometa i praćenje ponašanja i preferencija posetilaca, što omogućava razvijanje naše Internet-stranice.

• Mogućnost podele Internet-stranice na stranicama društvenih medija.Vaša saglasnost

Upotrebom naše Internet-stranice i pregledavanjem sadržaja, vi dajete saglasnost da koristimo kolačiće skladno s našim smernicama o zaštiti podataka. Ako ne želite dopustiti postavljanje kolačića imate mogućnost da ih blokirate. Međutim, ne zaboravite, blokirate li kolačiće, naša Internet-stranica neće funkcionisati optimalno.

Važno upozorenje u vezi s kolačićima: Kolačiće i podatke prikupljene pomoću kolačića ne prodajemo trećim osobama.

metaloBox koristi tri tipa kolačića na ovoj stranici:  

1. Strogo obavezni kolačići-k

2. Kolačići efikasnosti


1.

Vrsta kolačića: Strogo obavezan cookie (kolačić)

Funkcija: Ovi kolačići omogućuju navigaciju na Internet-stranici, odnosno, dopuštaju korištenje funkcija stranice.

Skuplja lične podatke: Da, ali... Prikupljene podatke arhiviramo samo privremeno.2.

Tip kolačića: Cookie(kolačić) efikasnosti

Funkcija: Ovi kolačići služe da bi razumeli na koji način posetioci koriste Internetsku stranicu, da bi mogli da razvijemo funkcionisanje Internet-stranice i da bi mogli da izmenimo tipove ponuđenih sadržaja. Uglavnom ovakve naloge vrše nezavisna preduzeća za merenje i istraživanje („preduzeća trećih osoba“). One kolačiće koje su ova preduzeća stvorila nazivamo „kolačićima koja potiču od trećih osoba”.

Prikupljaju lične podatke: Da, ali prikupljene informacije identifikuje samo računar, a ne i ličnu identifikaciju. Prikupljanje podataka obavlja se bez imena. 

Odbijanje kolačića

Ako ne želite da vaš računar čuva kolačiće, možete odbiti upotrebu kolačića pomoću vašeg web pregledača. Trebali biste znati da ako odbijete kolačiće, moguće je da naša web stranica i druge stranice neće raditi optimalno. Blokiranje kolačića

Ako nećete da arhivirate kolačiće na vašem računaru, pomoću Vašeg Web pretraživača možete da onemogućite kolačiće. Obratite pažnju, da ako onemogućite kolačiće, moguće je da naša Internet-stranica i druge Internet-stranice eventualno neće raditi optimalno.


Izjava o zaštiti podataka


Tajnost 

metaloBox nastoji da primeni najviše standarde integriteta u odnosu na sve online posetioce. Kada posetite stranicu metaloBox-a, poštujemo vašu privatnost. Taj princip tajnosti izražava način na koji rukujemo informacijama koje primimo od vas i saznajemo o vama kada posetite našu početnu stranicu, kao što su: 

• Podaci prikupljeni od nas 

• Što se tiče izbora koji su vam na raspolaganju, kako koristimo informacije i kome se prenosi 

• Naše obećanje, da imamo odgovarajuće sigurnosne procedure, koje su na našem sajtu, da zaštitimo podatke pod našom kontrolom od gubitka, zloupotrebe ili promjene. 


KOMUNIKACIJA: Informacije koje sakupljamo i kako ih koristimo

metaloBox prikuplja dve vrste informacija o vama kada posetite našu web stranicu: Lični podaci kada unesete narudžbinu i pretplatite se na bilten (uključujući, na primjer, vaše ime, adresu, telefonski broj i adresu e-pošte) lični, kumulativni podaci (podaci kao što su stranice na našoj web stranici koje ste posetili i vaša IP adresa). 


1. Informacije koje sakupljamo

Prikupljamo informacije o vama koje se ne mogu lično identificirati na sljedeće načine: 

Cookies

Na određenim mestima u vašoj poseti metaloBox stranici naš server može poslati datoteku "kolačić" na vaš računar. Web pretraživač može vas upozoriti da primate ovu datoteku, osim ako ste podesili pretraživač da automatski prihvate sve kolačiće. Datoteke kolačića se prvenstveno koriste kao usluga za kupce, kako bi se povećala relevantnost i posetu sajta metaloBox. Informacije o kolačićima možemo povezati sa bilo kojim ličnim podacima koje ste nam dali. 

Druge informacije koje nisu lično identificirane

Početna stranica metaloBoxa može da prikuplja informacije koje nisu lično prepoznate tokom vaše posete našem sajtu, kao što su vrsta pretraživača, operativni sistem, ime domena ili IP adresa. IP adresa je broj koji se automatski daje računaru kada pretražujete Internet. Web serveri - oni veliki računari koji služe web lokacijama - automatski identifikuju vaš računar na osnovu svoje IP adrese. Kada posetite stranice web lokacije metaloBox, naš server poseduje vašu IP adresu. Mi, sa druge strane, ne povezujemo IP adrese sa nekom vrstom ličnih podataka. To znači da beležimo trajanje vaše veze, ali ostajete anonimni za nas. Koristimo samo informacije o IP adresama kako bi poboljšali uslugu na metaloBox sajtu, a zatim je izbačen na kraju svakog perioda povezivanja potrošene na našoj web lokaciji. 

MetaloBok prikuplja informacije putem "referrera" i iz različitih varijabilnih okolina. Referrer je informacija koju pretraživač prosleđuje na metaloBox server, koji se odnosi na URL odakle ste došli. "Varijabilne okoline" uključuju, između ostalog, domen sa kojeg se povezujete na Internet, vreme koje ste potrošili na našoj web lokaciji, vrstu web pretraživača i operativni sistem ili platformu koju ste koristili, Internet adresu stranice koju ste ostavili da biste posetili metaloBox, imena stranica koje posećujete dok ste na našem web lokaciji, i Internet adresu početne stranice koju posetite kasnije. Razlog zbog kojeg prikupljamo sve ove informacije jeste to što omogućava demonstriranje širokih demografskih trendova, kako bismo onda mogli da pružimo informacije u skladu sa vašim interesima, kako bi potom poboljšali svoje iskustvo na web stranici metaloBox-a. metaloBox može da čuva informacije "referrer" na ograničeno vreme, pre nego što ga obriše.


2. Linkovi

Ova stranica može sadržati veze sa drugim stranicama. Obaveštavamo vas da ne preuzmemo nikakvu odgovornost za tajnu praksu ovih stranica. Tražimo od naših korisnika da pročitaju izjave o tajnosti svake pojedine stranice koju posećuju. Ova izjava o tajnosti se odnosi samo na informacije prikupljene kada posetite našu web lokaciju. 


OPCIJE

metaloBox nudi sledeće opcije u vezi sa korišćenjem ličnih podataka. Možete postaviti svoj pretraživač da odbije kolačiće, a takođe i da izbriše one koji su već na vašem tvrdom disku. Međutim, ako to učinite, možete pristupiti samo početnoj stranici samo u ograničenoj meri. 

Ako želite da se odjavite od jedne od naših usluga ili da se skinete sa jedne od naših online mailing lista, onda pošaljite e-mail na adresu info@metalobox.rs i napišite u naslovnoj liniji, "metaloBox  otpusti". Navedite ime, ime kompanije i e-mail adresu u poruci!


BEZBEDNOST

Trudićemo se da održimo ispravnu sigurnost kako bismo izbegli uništenje, zloupotrebu i neovlašćenu izmenu informacija koje posedujemo.